Definities
 • In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
  1. iCasting: de gebruiker van dit privacy statement: iCasting B.V. gevestigd aan Hanzeplein 11, 8017 JD, Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66465974:
 1. gebruiker: de kandidaat of de opdrachtgever die een overeenkomst is aangegaan met iCasting en die gebruik maakt van de diensten die iCasting via de website levert:
 2. bezoeker: de bezoeker van de website;
 3. website: de (mobiele) website www.icasting.com die door iCasting wordt beheerd en de online applicatie van iCasting (“app”);
 4. persoonsgegevens: de persoonsgegevens van de gebruikers die iCasting verwerkt.
Algemeen
 • iCasting respecteert de privacy van de gebruikers. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden door iCasting dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 • iCasting houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, meldingsnummer (in aanvraag). Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy is te vinden op http://www.cbpweb.nl.
 • De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Contact
 • Via privacy@icasting.com of via het in artikel 2.3 genoemde adres kan de gebruiker altijd contactopnemen met iCasting met vragen over dit privacy statement.
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
 • Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. De bezoeker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die iCasting via de website levert is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.
Soorten gegevens en doeleinden verwerking
 • Bij het aanbieden van diensten kan iCasting persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van de gebruiker als gebruiker van de website. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij iCasting bekend zijn omdat de gebruiker heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen de gebruiker interesseren of omdat iCasting de interesses van de gebruiker hebben afgeleid uit de manier waarop de gebruiker van de website of diensten gebruik maakt.
 • Ook kan het zijn dat de gebruiker iCasting toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals de bankrekeningnummer verwerkt als de gebruiker via de website een dienst afneemt, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende dienst.
 • De servers van iCasting kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van het bezoek van de bezoeker aan de website.
 • iCasting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgendedoeleinden:
  1. voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die iCasting met de gebruiker is aangegaan;
 1. om de overeengekomen diensten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan de behoeften en wensen van de gebruiker;
 2. om de gebruiker in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers van de website;
 3. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceert iCasting nooit openlijk op de website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor de diensten kan iCasting bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 4. om de gebruiker, indien de gebruiker daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, een nieuwsbrief, aanbieding of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 5. om de gebruiker via de e-mail een servicebericht of gebruikersinformatie te turen;
 6. om de websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 7. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
 8. iCasting bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.
Delen en bekend maken van persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens worden door iCasting enkel aan een derde verstrekt indien vooraf aan de gebruiker kenbaar is gemaakt welke persoonsgegevens en voor welk doel deze persoonsgegevens aan derden worden verstrekt en de gebruiker vooraf uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven voor de strekking van de persoonsgegevens aan derden, tenzij artikel 6.2 van toepassing is.
 • iCasting heeft het recht zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker persoonsgegevens aan derden te verstrekken:
  1. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 1. ter bescherming van de rechten of het eigendom van iCasting;
 2. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 3. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 4. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die iCasting met de gebruiker is aangegaan, zoals het verstrekken van gegevens van de kandidaat aan de opdrachtgever waarmee de kandidaat een match heeft.
 • Uitsluitend als de gebruiker iCasting daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming heeft gegeven, kan iCasting het e-mailadres van de gebruiker gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit iCasting. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door iCasting beoordeeld voordat deze door iCasting wordt verstuurd. De gebruiker kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. Deze toestemming kan op de volgende wijzen worden ingetrokken:
  1. door een e-mail te sturen naar privacy@icasting.com;
 • In elke commerciële e-mail die naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor commerciële e-mailberichten.
 • Indien de gebruiker zijn toestemming intrekt voor de verwerking van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.
 • iCasting kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie op de website hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun een gebruiker niet worden geïdentificeerd.
Beveiliging
 • iCasting hanteert te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
 • Als de gebruiker wilt weten welke persoonsgegevens van hem zijn vastgelegd, als de gebruiker zijn gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun de gebruiker een email sturen aan privacy@icasting.com of een brief richten tot iCasting B.V., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Hanzeplein 11, 8017 JD Zwolle, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan de gebruiker doorgeven dat hij zijn toestemming intrekt voor het gebruiken van zijn persoonsgegevens voor commerciële communicatie of dat zijn persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. In het bericht dient de gebruiker in ieder geval zijn volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en de gebruiker dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat iCasting zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als iCasting niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens het verzoek van de gebruiker tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan iCasting de gebruiker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. iCasting schort de uitvoering van het verzoek van de gebruiker op totdat de gebruiker iCasting de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Na uitvoering van het verzoek van de gebruiker stuurt iCasting de gebruiker altijd een bevestigingsbericht.
 • Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek van de gebruiker daartoe zal iCasting het gebruik van de persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen het verzet van de gebruiker zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet iCasting verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering of wijziging verzetten.
 • Ook geeft de website de gebruiker de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kan de gebruiker zijn persoonsgegevens die hij zelf op de website heeft ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.
Kinderen jonger dan 16 jaar
 • iCasting biedt diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy statement te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en commerciële e-mailberichten.
Cookiebeleid
 • Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies kunnen de computer van de bezoeker of de bestanden die op de computer van de bezoeker staan niet beschadigen.
 • Aan de hand van cookies kan de bezoeker op websites worden herkend als de bezoeker deze opnieuw bezoekt. iCasting gebruikt cookies bijvoorbeeld om de voorkeuren die de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.
 • Daarnaast gebruikt iCasting cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
 • Ook kan iCasting (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die de bezoeker bezoekt beter op zijn behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat de bezoeker een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. iCasting maakt daarbij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat de bezoeker zijn internetbrowser afsluit. Ook maakt iCasting gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een bezoeker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de website een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar de website niet bezoekt. Tot slot kan iCasting (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren het surfgedrag van de bezoeker op de website gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer de bezoeker voor de eenennegentigste dag contact maakt met de website, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na het laatste bezoek van de bezoeker automatisch verwijderd.
 • De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Als de bezoeker het plaatsen van cookies (via zijn browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat de bezoeker van bepaalde diensten op de website geen gebruik kunt maken.
 • De bezoeker kan te allen tijde zelf beslissen of hij cookies wilt accepteren of weigeren of dat de bezoeker wilt dat zijn browser hem op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.
Wijzigen van het privacy statement en cookiebeleid
 • iCasting behoudt zich het recht voor dit privacy statement en cookiebeleid aan te passen. iCasting adviseert de bezoeker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien iCasting wezenlijke wijzigingen aanbrengen voor de gebruiker zal iCasting zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email.