Definities

 • In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. iCasting: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden: IQ-Concepts B.V. gevestigd aan Luttekestraat 68 8011 LS, te Zwolle ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73363766
  2. kandidaat: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten welke worden aangeboden op de website;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen iCasting en de kandidaat die via de website tot stand komt;
  4. dienst: de diensten welke op de website worden aangeboden en waarvan de kandidaat na registratie gebruik kan maken, zoals het aanmaken van een profiel op de website;
  5. profiel: het profiel op de website van de kandidaat;
  6. website: de (mobiele) website www.icasting.com die door iCasting wordt beheerd en de daarbij behorende online applicatie (“app”);
  7. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de rechtspersoon die via de website een zoekopdracht bij iCasting heeft ingediend om in contact te komen met één of meerdere kandidaten die voldoen aan de zoekopdracht van de opdrachtgever.


Algemeen

 • Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen iCasting en de kandidaat waarop iCasting deze gebruiksvoorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor het gebruik van de website door de kandidaat.
 • Eventuele afwijkingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing.
 • iCasting behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website. Kandidaten zullen hiervan melding krijgen via de e-mail. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden gelden met onmiddellijke ingang tenzij anders vermeld. Indien de kandidaat niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, dan kan de kandidaat de overeenkomst beëindigen.


Aanbod

 • Het aanbod van iCasting is vrijblijvend.
 • Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden iCasting niet.
 • Het aanbod op de website geeft een duidelijke omschrijving van de diensten die iCasting levert.


Registratie

 • Om gebruik te kunnen maken van de dienst dienen kandidaten zich te registreren. Deze registratie geschiedt door middel van het invullen en via de website insturen van het online registratieformulier. Kandidaten dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. iCasting is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Alle kosten die iCasting maakt doordat de kandidaat het online registratieformulier niet volledig of niet naar waarheid heeft ingevuld komen volledig voor rekening van de kandidaat.
 • iCasting behoudt zich het recht voor om een registratie te weigeren. iCasting zal de kandidaat zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van zijn registratie.


Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand nadat de kandidaat zich via de website heeft geregistreerd. Indien de kandidaat via de website een abonnement afsluit waarvoor hij dient te betalen, dan komt de overeenkomst tot stand nadat de kandidaat zich via de website heeft geregistreerd en nadat de kandidaat op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.
 • De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de kandidaat heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt iCasting de kandidaat onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail is een omschrijving van het abonnement dat de kandidaat afneemt opgenomen. Zolang de kandidaat de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de kandidaat geen bevestigingse-mail van iCasting heeft ontvangen, dan dient de kandidaat contact op te nemen met de klantenservice van iCasting.


Account

 • Het aanmaken van een account op de website is kosteloos.
 • Nadat de kandidaat een account heeft aangemaakt, kan hij zijn account upgraden naar één van de betaalabonnementen die iCasting aanbiedt. De kosten en de looptijd van deze betaalabonnementen staan duidelijk op de website vermeld.
 • iCasting koppelt het account aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam komt overeen met het door de kandidaat opgegeven e-mailadres. De kandidaat dient zelf een wachtwoord te kiezen. De kandidaat dient zorgvuldig met het door hem gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De kandidaat dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan iCasting te melden. Tot het tijdstip van de melding is de kandidaat aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de website.
 • Het is de kandidaat niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
 • Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Via zijn account kan de kandidaat zijn persoonlijke gegevens en zijn profiel wijzigen.


Herroepingsrecht

 • De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden.
 • Wil de kandidaat gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de kandidaat dat binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan iCasting kenbaar te maken.
 • Indien de kandidaat op elektronische wijze aan iCasting kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt iCasting na ontvangst van deze melding de kandidaat een ontvangstbevestiging.
 • iCasting zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de kandidaat een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de reeds betaalde abonnementskosten aan de kandidaat terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de levering van de dienst. In een dergelijk geval dient de kandidaat de prijs voor het abonnement te betalen naar rato van de dienst die reeds geleverd is.
 • De klant kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht indien:
  1. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant; en
  2. de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.
  3. De klant kan aan de voorwaarden genoemd in artikel 6.5 voldoen door tijdens het bestelproces aan te klikken dat hij ermee akkoord gaat dat begonnen wordt met de nakoming van de overeenkomst en door aan te klikken dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding.
  4. Indien de kandidaat niet zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het leveren van de dienst voordat de ontbindingsperiode is verstreken, dan heeft iCasting het recht te bepalen dat het abonnement pas in werking treedt nadat de ontbindingsperiode is verstreken.


Fair use

 • Bij gebruik van de website dient de kandidaat zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 • Het is de kandidaat niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 • Het is de kandidaat niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van iCasting of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.


Looptijd en opzegging

 • De looptijd van de overeenkomst is afhankelijk van het soort abonnement dat de kandidaat afneemt.
 • De kandidaat kan zowel het gratis abonnement als het abonnement waarvoor een vergoeding betaald dient te worden te allen tijde opzeggen. Indien de kandidaat zijn abonnement waarvoor hij een vergoeding heeft betaald voor het verstrijken van de looptijd opzegt, dan worden de reeds betaalde abonnementskosten niet aan de kandidaat terugbetaald, tenzij artikel 7 van toepassing is.
 • Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
 • Na het verstrijken van de looptijd eindigt het abonnement automatisch. Indien de kandidaat na het verstrijken van de looptijd nog gebruik wil maken van de diensten, dan kan hij zijn abonnement verlengen.
 • Nadat de kandidaat de overeenkomst heeft opgezegd, worden al zijn gegevens van de website verwijderd en wordt het account van de kandidaat opgeheven.


De diensten

 • iCasting staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
 • Het doel van de website is om kandidaten met een bepaald talent in contact te brengen met opdrachtgevers die gebruik wensen te maken van het talent van de kandidaat.
 • Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
 • Nadat de kandidaat is ingelogd op de website kan de kandidaat:
  1. een profiel aanmaken en daarin ideeën of materialen, waaronder begrepen teksten, foto's, (bewegende) beelden of geluiden plaatsen;
  2. e-mailalerts en pushberichten instellen;
  3. zich inschrijven op de iCasting database;
  4. zijn profiel beheren.
 • Indien een zoekopdracht van de opdrachtgever overeenstemt met het profiel van de kandidaat, dan is er sprake van een match. Nadat de kandidaat een match heeft geaccepteerd, kan hij contact opnemen met de opdrachtgever. De kandidaat kan via de website een video naar de opdrachtgever sturen. Voor het accepteren van een match en voor het versturen van een video naar de opdrachtgever worden door iCasting aan de kandidaat iCasting Credits in rekening gebracht.
 • iCasting kan niet garanderen dat afname van dienst leidt tot een of meerdere opdrachten voor de kandidaat. Opdrachtgevers besluiten zelf of zij de kandidaat willen inhuren, iCasting heeft daar geen invloed op.
 • Indien het resultaat van de dienst niet voldoet aan de verwachtingen van de kandidaat, dan geeft dat nimmer recht op restitutie van (een deel van) de betaalde abonnementskosten of de betaalde iCasting Credits of op enige andere vorm van compensatie.


iCasting Credits

 • Voor een aantal diensten die door iCasting worden geleverd kan alleen betaald worden met iCasting Credits.
 • iCasting Credits kunnen gekocht worden door in te loggen op de website en het bestelproces te doorlopen. Nadat de kandidaat via de website iCasting Credits gekocht heeft, stuurt iCasting de kandidaat via de e-mail een bevestiging dat iCasting de bestelling heeft ontvangen en worden de iCasting Credits bijgeschreven op het account van de kandidaat.
 • De kandidaat kan bij de koop van iCasting Credits geen beroep doen op het herroepingsrecht indien de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de kandidaat en de kandidaat heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht op ontbinding.
 • iCasting Credits zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • iCasting Credits kunnen gedurende een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van aanschaf, gebruikt worden. Na 6 maanden komen de iCasting Credits te vervallen, zonder dat de kandidaat recht heeft op terugbetaling van de prijs die de kandidaat voor de iCasting Credits betaald heeft.


Verplichtingen van de kandidaat

 • Alle gegevens en informatie die de kandidaat bij het tot stand komen van de overeenkomst en gedurende de overeenkomst vermeld, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid.
 • iCasting slaat de door de kandidaat op het online registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in een aan het account gekoppelde profielpagina (“mijn profiel”). De kandidaat dient deze gegevens in zijn profiel aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel zijn.
 • iCasting is bevoegd, met toestemming van de kandidaat, informatie van het profiel van de kandidaat aan te passen, up te loaden of te verwijderen.
 • Het is de kandidaat niet toegestaan:
  1. opdrachtgevers te misleiden, zoals door het verstrekken van informatie over zichzelf die niet overeenstemt met de waarheid;
  2. ojeugdfoto's in zijn profiel op te nemen;
  3. foto’s of afbeeldingen van herkenbare personen te plaatsen die voor die plaatsing geen toestemming hebben gegeven;
  4. de dienst op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van iCasting of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd;
  5. de dienst te gebruiken bij/voor het uitvoeren of het bevorderen van criminele activiteiten;
  6. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken.
 • De kandidaat vrijwaart iCasting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de kandidaat toerekenbaar is.
 • De kandidaat is verplicht er per omgaande zorg voor te dragen dat zijn profiel niet meer wordt weergegeven op de website zodra hij niet meer de intentie heeft om contact te leggen met opdrachtgevers.
 • De kandidaat is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die hij van een opdrachtgever ontvangt. De kandidaat zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
 • De kandidaat dient zorgvuldig om te gaan met zijn persoonlijke gegevens. iCasting is er niet verantwoordelijk voor indien derden of een opdrachtgever de persoonlijke gegevens, die de kandidaat via de e-mail of via de website heeft verspreid, publiceren of op het internet plaatsen.
 • De kandidaat zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
  1. opdrachtgevers te misleiden, zoals door het verstrekken van informatie over zichzelf die niet overeenstemt met de waarheid;
  2. jeugdfoto's in zijn profiel op te nemen;
  3. foto’s of afbeeldingen van herkenbare personen te plaatsen die voor die plaatsing geen toestemming hebben gegeven;
  4. de dienst op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van iCasting of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd;
  5. de dienst te gebruiken bij/voor het uitvoeren of het bevorderen van criminele activiteiten;
  6. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken.
 • De kandidaat vrijwaart iCasting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de kandidaat toerekenbaar is.
 • De kandidaat is verplicht er per omgaande zorg voor te dragen dat zijn profiel niet meer wordt weergegeven op de website zodra hij niet meer de intentie heeft om contact te leggen met opdrachtgevers.
 • De kandidaat is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die hij van een opdrachtgever ontvangt. De kandidaat zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
 • De kandidaat dient zorgvuldig om te gaan met zijn persoonlijke gegevens. iCasting is er niet verantwoordelijk voor indien derden of een opdrachtgever de persoonlijke gegevens, die de kandidaat via de e-mail of via de website heeft verspreid, publiceren of op het internet plaatsen.
 • De kandidaat zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
  1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
  2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
  3. de rechten van derden schendt, zoals portretrechten en auteursrechten;
  4. (seksueel) intimiderend is, ethisch onverantwoord is, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie;
  5. vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt.
 • iCasting behoudt zich te allen tijde het recht voor om content die door de kandidaat op de website is geplaatst, te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.
 • Het doel van de dienst is om kandidaten en opdrachtgevers met elkaar in contact te brengen. Het is de kandidaat niet toegestaan de dienst voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de dienst aan de kandidaat ter beschikking is gesteld.
 • Indien de kandidaat in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, de kandidaat zijn overige verplichtingen jegens iCasting niet nakomt, in strijd handelt met wet- of regelgeving of indien iCasting gegronde klachten van opdrachtgevers over het gedrag van de kandidaat heeft ontvangen, dan is iCasting bevoegd het account van de kandidaat te blokkeren en het profiel van de kandidaat te verwijderen, waardoor de kandidaat geen gebruik meer kan maken van de diensten, zonder dat (een deel van) de abonnementskosten of van de prijs van de gekochte iCasting Credits aan de kandidaat worden terugbetaald. De kandidaat wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.


Positie van iCasting

 • De kandidaat erkent dat iCasting geen partij is bij de (opdracht)overeenkomst tussen de kandidaat en een opdrachtgever. iCasting stelt slechts de website aan partijen ter beschikking. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de (opdracht)overeenkomst die hij met een opdrachtgever aangaat.
 • Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de (opdracht)overeenkomst die hij heeft gesloten met de kandidaat, dan is dat een zaak tussen de kandidaat en de opdrachtgever.
 • Indien de kandidaat een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden, zoals opdrachtgevers, in het geding komen, dan kan iCasting het account van de kandidaat te blokkeren.


Tarieven en prijzen

 • De tarieven en prijzen voor de diensten staan duidelijk op de website vermeld.
 • Alle vermelde tarieven zijn inclusief btw.


Betaling

 • Aan de kandidaat die woonachtig is in Nederland worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
  1. via iDEAL;.
  2. via Paypal.
  3. via creditcard;


Aansprakelijkheid en verjaring

 • iCasting is niet aansprakelijk indien de kandidaat geen gebruik kan maken van de dienst door tijdelijke onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud, technische storingen of anderszins.
 • iCasting kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. iCasting zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. iCasting is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
 • iCasting is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de kandidaat heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website.
 • iCasting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de kandidaat toegepaste inlogcodes. iCasting kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de kandidaat.
 • iCasting kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, zoals, maar zeker niet beperkt tot, computerschade en geestelijke schade, die de kandidaat lijdt door de inhoud van een bericht die hij via de website heeft verkregen.
 • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die hij via de website verstuurt.
 • iCasting is nimmer aansprakelijk voor gedragingen van derden of van opdrachtgevers.
 • iCasting is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • Indien iCasting aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van iCasting beperkt tot het bedrag dat de kandidaat aan iCasting betaald heeft voor gebruik van de dienst.
 • De in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van iCasting of haar ondergeschikten.
 • Alle aanspraken jegens iCasting die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij iCasting zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Overmacht

 • iCasting is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, computervredebreuk door derden, virusinfectie, brand, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop iCasting geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 • In geval van overmacht is iCasting niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de kandidaat ontstane schade, behoudens en voor zover iCasting als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.


Klachten

 • Klachten over de aangeboden dienst, de website of het handelen van iCasting kunnen gemeld worden:
 • Klachten worden door iCasting binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de kandidaat op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.


Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij iCasting of bij haar licentiegever.
 • De kandidaat mag geen foto’s, informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur, databanken, e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, distribueren, publiceren, verveelvoudigen of openbaar maken.
 • Het is iCasting toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.
 • De kandidaat vrijwaart iCasting voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op gegevens, afbeeldingen en dergelijke die de kandidaat via de website openbaar maakt/verspreidt/toegankelijk maakt.


Privacy statement

 • iCasting verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig haar privacy statement. Het privacy statement kan de kandidaat nalezen via de volgende link: Privacy statement.


Beveiliging en internet

 • iCasting spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. iCasting aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst tussen de kandidaat en iCasting is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen de kandidaat en iCasting zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van iCasting is gelegen. De kandidaat heeft 1 maand de tijd nadat iCasting zich schriftelijk jegens de kandidaat op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.