1 Definities

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  • iCasting: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden: IQ-Concepts B.V. gevestigd aan Luttekestraat 68, 8011 LS te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73363766:
  • opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de rechtspersoon die met iCasting een overeenkomst aangaat;
  • dienst: de door iCasting aan de opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren diensten, waaronder het aan de opdrachtgever verlenen van de mogelijkheid om zoekopdrachten op de website te plaatsen
  • kandidaat: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven bij iCasting en die een profiel op de website heeft geplaatst;
  • website: de (mobiele) website www.icasting.com die door iCasting wordt beheerd en de daarbij behorende online applicatie (“app”).


2 Algemeen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alsmede op alle overeenkomsten, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, betreffende het verlenen van diensten door iCasting aan de opdrachtgever.
 2. iCasting heeft het recht deze algemene leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever zal vooraf schriftelijk of via de e-mail worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de algemene leveringsvoorwaarden. De wijzigingen in de algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Met het geven van nieuwe zoekopdrachten door de opdrachtgever na wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden wordt de opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 3. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen iCasting en de opdrachtgever worden afgeweken.
 4. iCasting wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
 5. Indien enige bepaling uit de overeenkomst strijdig is met hetgeen in deze algemene leveringsvoorwaarden is gesteld, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
 6. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden of de overeenkomst in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze algemene leveringsvoorwaarden of de overeenkomst onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.


3 Aanbod en offerte

 1. Uitingen van iCasting, op een website of anderszins met betrekking tot de diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid van de diensten.
 2. iCasting kan op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van de diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en/of op de website binden iCasting niet.
 4. Het aanbod op de website geeft een duidelijke omschrijving van de diensten die iCasting levert.


4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever zich heeft aangemeld via de website, nadat de opdrachtgever de offerte van iCasting heeft ondertekend en aan iCasting heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van iCasting.
 2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene leveringsvoorwaarden.
 3. iCasting heeft het recht de aanmelding van de opdrachtgever te weigeren. De opdrachtgever wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
 4. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen ontvangt de opdrachtgever een bevestigingse-mail. Zolang de opdrachtgever de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de opdrachtgever geen bevestigingse-mail van iCasting heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van iCasting.


5 Fair use

 1. Bij gebruik van de website dient de opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van iCasting of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de website, het daarvoor gebruikte CMS-systeem en/of de verbindingen anders te gebruiken dan bepaald in deze algemene leveringsvoorwaarden en in de overeenkomst dan wel te gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of goede zeden.


6 Account

 1. Op de website kan de opdrachtgever een account aanmaken.
 2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inloggegevens waarmee hij kan inloggen op zijn account. De opdrachtgever dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan iCasting te melden. Tot het tijdstip van de melding is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de website.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
 4. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.


7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. iCasting mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
 2. iCasting heeft als doel via de website kandidaten met een bepaald talent en opdrachtgevers die op zoek zijn naar een bepaald talent tot elkaar te brengen. Indien een zoekopdracht van de opdrachtgever overeenkomt met het profiel van een kandidaat, dan kan de kandidaat de match accepteren. Accepteert de kandidaat de match, dan kunnen de opdrachtgever en de kandidaat via de website met elkaar in contact treden.
 3. iCasting kan niet garanderen dat de zoekopdracht van de opdrachtgever leidt tot één of meerdere matches of dat de matches door kandidaten geaccepteerd worden.
 4. Indien een zoekopdracht niet leidt tot één of meerdere (opdracht)overeenkomsten tussen de opdrachtgever en kandidaten, dan kan iCasting daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld en geeft dat de opdrachtgever geen recht op terugbetaling van de vergoeding die hij voor de zoekopdracht betaald heeft of op enige andere vorm van compensatie.
 5. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. iCasting garandeert echter niet:
  • dat de systemen van iCasting vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden;
  • dat de informatie op iCasting volledig en juist is, waaronder mede verstaan de door de kandidaten opgegeven (persoonlijke) informatie;
  • dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.


8 Positie van iCasting

 1. iCasting is nimmer partij bij een eventuele (opdracht)overeenkomst die tot stand komt tussen de opdrachtgever en de kandidaat.
 2. Indien tussen de opdrachtgever en de kandidaat een (opdracht)overeenkomst tot stand komt, dan is alleen de kandidaat verantwoordelijk voor het op juiste wijze nakomen van deze (opdracht)overeenkomst. iCasting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de kandidaat, voor de door de kandidaat geplaatste informatie op de website of voor de werkzaamheden die worden geleverd aan de opdrachtgever door de kandidaat. Indien de kandidaat zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomt, dan is dat een zaak tussen de kandidaat en de opdrachtgever en dient de opdrachtgever de kandidaat daarop aan te spreken en niet iCasting. Enkel indien de kandidaat daarvoor toestemming heeft gegeven aan iCasting en de kandidaat de vergoeding aan iCasting heeft terugbetaald, wordt het bedrag dat iCasting van de balans van de opdrachtgever heeft afgeschreven als vergoeding voor de kandidaat teruggestort op de balans.


9 Bevoegdheden iCasting

 1. iCasting heeft te allen tijde het recht om de teksten van door de opdrachtgever aangeleverde zoekopdracht en/of bedrijfsinformatie in te korten of te wijzigen. iCasting heeft eveneens te allen tijde het recht om zoekopdrachten of bedrijfsinformatie van de opdrachtgever te weigeren of te verwijderen indien de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene leveringsvoorwaarden niet nakomt, zoals o.a. omschreven in artikel 9.2, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de opdrachtgever.
 2. iCasting kan onder meer tot bovengenoemde handelingen overgaan in de volgende gevallen:
  • de zoekopdracht en/of bedrijfsinformatie is naar de mening van iCasting onjuist en/of onvolledig;
  • de zoekopdracht en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
  • de zoekopdracht en/of bedrijfsinformatie is in strijd met in Nederland geldende wet- en regelgeving;
  • er bij de zoekopdracht en/of bedrijfsinformatie het vermoeden bestaat dat deze in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.
 3. iCasting is gerechtigd de door de opdrachtgever op de website geplaatste zoekopdracht en/of bedrijfsinformatie op andere websites van iCasting te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van diensten.


10 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Deopdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder in ieder geval begrepen zoekopdrachten, bedrijfsgegevens, persoonsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en iCasting door de opdrachtgever zijn verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
 2. De zoekopdracht mag slechts betrekking hebben op het zoeken van talent voor de eigen organisatie.
 3. De werkzaamheden die de opdrachtgever omschrijft in de zoekopdracht mogen niet in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving, de goede zeden of de openbare orde.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omschrijving van de zoekopdracht zoals deze wordt geplaatst op de website.
 5. Indien de opdrachtgever niet meer opzoek is naar een talent zoals omschreven in de zoekopdracht, dan dient de opdrachtgever de zoekopdracht in te trekken. In een dergelijk geval wordt de vergoeding voor de zoekopdracht niet teruggestort op de balans van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever is verplicht kandidaten te allen tijde met respect te behandelen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart iCasting ter zake van alle schade uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door of in verband met de door de opdrachtgever geplaatste zoekopdracht en/of bedrijfsinformatie op de website.


11 Tarieven en tariefwijziging

 1. Alle vermelde tarieven zijn exclusief btw
 2. iCasting behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van een tariefwijziging in kennis gesteld. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de tariefwijziging, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de tariefwijziging in werking treedt.
 3. De vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen voor het uitvoeren van een opdracht door een kandidaat wordt voordat de (opdracht)overeenkomst tot stand komt aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.


12 Facturatie

 1. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. De opdrachtgever dient iCasting voor dit doel op te geven naar welk e-mailadres de facturen kunnen worden verstuurd. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.


13 Betaling en balans

 1. De facturatie en betaling voor de opdrachten die een kandidaat voor de opdrachtgever heeft uitgevoerd geschiedt via iCasting.
 2. Via zijn account op de website beschikt de opdrachtgever over een balans. De opdrachtgever kan op deze balans geld storten middels iDEAL of credit card.
 3. iCasting heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
 4. Het bedrag dat de opdrachtgever voor een zoekopdracht aan iCasting dient te betalen wordt afgeschreven van zijn balans.
 5. Het factuurbedrag dat de opdrachtgever aan een kandidaat voor het uitvoeren van een opdracht verschuldigd is, wordt van de balans van de opdrachtgever afgeschreven.


14 Terugbetalen van bedragen op de balans en opheffen van account

 1. Indien de opdrachtgever zijn account op de website wenst op te heffen, dan dient hij eerst een verzoek bij iCasting in te dienen voor het terugbetalen van de bedragen die op zijn balans staan.
 2. Het verzoek tot het terugbetalen van de bedragen die op de balans staan dient de opdrachtgever in te dienen bij iCasting via het e-mailadres finance@icasting.com. Bedragen die op de credit card van de opdrachtgever gereserveerd zijn voor een specifieke opdracht die door een kandidaat is uitgevoerd of uitgevoerd gaat worden, kunnen niet teruggevorderd worden. Deze bedragen worden door iCasting geïncasseerd en uitbetaald aan de kandidaat.
 3. Het verzoek tot het opheffen van zijn account dient de opdrachtgever in te dienen via het e-mailadres support@icasting.com.
 4. Casting behoudt zich het recht voor gereserveerde credit card betalingen te incasseren wanneer deze betrekking hebben op een opdracht die door een kandidaat voor de opdrachtgever is uitgevoerd. Dit recht wordt behouden wanneer de opdrachtgever bij iCasting een verzoek indient tot het opheffen van zijn account.
 5. Het verzoek tot het terugbetalen van de bedragen die op de balans staan wordt door iCasting binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek verwerkt. De bedragen worden terugbetaald op de bankrekening van de opdrachtgever die de terugbetaling heeft aangevraagd of op de credit card rekening wanneer een opdrachtgever met een credit card heeft betaald.


15 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Met uitzondering van de informatie die door de opdrachtgever is geleverd in verband met het plaatsen van de zoekopdracht op website en/of bedrijfsinformatie, berusten alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot (alle onderdelen van) de content van website, waaronder in ieder geval begrepen de auteursrechten c.q. databankrechten op de teksten, vormgeving, beeldmateriaal, formats, software en alle overige content, bij iCasting en/of haar licentiegevers en/of de kandidaten.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de opdrachtgever aan iCasting verstrekt in het kader van de overeenkomst, blijven berusten bij de opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door iCasting verleent de opdrachtgever aan iCasting gedurende de looptijd van de overeenkomst een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever vrijwaart iCasting voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door iCasting van de door de opdrachtgever aan iCasting verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.


16 Geheimhouding

 1. De opdrachtgever erkent dat zij in het kader van de overeenkomst de beschikking krijgt/kan krijgen over vertrouwelijke gegevens van iCasting en/of van kandidaten. De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. De opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iCasting en/of de betreffende kandidaat.
 2. De opdrachtgever zal de gegevens en informatie als bedoeld in artikel 16.1 niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld noch deze op enigerlei wijze ter beschikking stellen van derden.


17 Gebruik van gegevens van kandidaten

 1. Het is de opdrachtgever alleen toegestaan gebruik te maken van de ter beschikking gestelde gegevens van de kandidaat om tot een (opdracht)overeenkomst te komen. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
  • het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
  • het verzamelen en/of verkopen van e-mailadressen van kandidaten.
 2. De opdrachtgever dient de persoonsgegevens van kandidaten te verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


18 Privacy / cookies

 1. iCasting zal de diensten aanbieden en de gegevens van de opdrachtgevers en kandidaten verwerken in overeenstemming met haar privacy statement en cookiebeleid die op de website staat.


19 Onderhoud website

 1. iCasting is te allen tijde gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden en/of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor voor de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding ontstaat. iCasting zal zich inspannen om onderhoudswerkzaamheden aan de website zoveel mogelijk buiten kantooruren en in het weekend te laten plaatsvinden.


20 Links naar website van derden

 1. De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. iCasting heeft geen zeggenschap over (de inhoud van) deze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ter zake de werking en/of inhoud van deze websites.


21 Aansprakelijkheid en verjaring

 1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
 2. iCasting streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. Het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de diensten geeft de opdrachtgever geen recht op enige vorm van compensatie.
 3. iCasting kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. iCasting zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. iCasting is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
 4. iCasting kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de opdrachtgever toegepaste inlogcodes. iCasting kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de opdrachtgever.
 5. iCasting is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de opdrachtgever heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website.
 6. Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. iCasting staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
 7. iCasting is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 8. Indien de opdrachtgever de zoekopdracht verkeerd of niet volledig invult, dan is de opdrachtgever daar volledig zelf verantwoordelijk voor en kan iCasting niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.
 9. iCasting is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en (opdracht)overeenkomsten tussen de opdrachtgever en kandidaten. iCasting kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de kandidaat.
 10. iCasting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade en opgelegde boetes.
 11. Indien iCasting aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van iCasting beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever voor een zoekopdracht betaald heeft.
 12. De in deze algemene leveringsvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van iCasting of haar ondergeschikten.
 13. Alle aanspraken jegens iCasting die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij iCasting zijn ingediend, vervallen door verjaring.


22 Overmacht

 1. iCasting is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, computervredebreuk door derden, virusinfectie, brand, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop iCasting geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 2. In geval van overmacht is iCasting niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de opdrachtgever ontstane schade, behoudens en voor zover iCasting als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.


23 Duur / ontbinding

 1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, gaat de contracttermijn in op de datum van levering van de eerste diensten; is de eerste zoekopdracht niet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever geplaatst, dan zal de overeenkomst geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie maanden zijn verstreken.
 2. Beide partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
  • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • het faillissement van de andere partij is aangevraagd;
  • de andere partij in surseance van betaling verkeert;
  • er surseance van betaling voor de andere partij is aangevraagd;
  • de andere partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor iCasting onder meer wordt verstaan het offline zetten van de website;
  • de levering van de overeengekomen diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving;
  • de andere partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen
 3. iCasting is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door iCasting.


24 Overdracht

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. iCasting mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst wel overdragen aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. iCasting zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.


25 Beveiliging en internet

 1. iCasting spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. iCasting aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.


26 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op deze algemene leveringsvoorwaarden en alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de algemene leveringsvoorwaarden zullen, indien tussen iCasting en de opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar iCasting gevestigd is.